Τι σημαίνει η μετατροπή των Λευκών Ορέων σε Εθνικό Πάρκο

Γύπας ΚρήτηςΗ Διεύθυνση Δασών καλεί σε δραστηριοποίηση τους φορείς αλλά και όλους τους πολίτες μετά και την απόφαση τα Λευκά Όρη να γίνουν Εθνικό Πάρκο.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής

Τα Λευκά Όρη γίνεται Εθνικό Παρκο.

Στην ανοικτή Διαβούλευση (opengov) του ΥΠΕΝ έχει εκτεθεί η νέα διαχειριστική λογική που θα διέπει στο εξής, την λειτουργία του.

Η ΕΠΜ, η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, προσαρμοσμένη, περιμένει σχόλια και προτάσεις.

Διευρύνονται τα όρια του στα όρια της ήδη περιοχής Natura.

Αυτό σημαίνει θεσμικές πρωτοβουλίες που έρχονται σε εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και του εναρμονισμού της με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα.

Είναι λοιπόν, πλέον, υπόθεση όλων των Χανιωτών, όλων των Κρητικών, όλων των φορέων του νησιού να εισφέρουν γνώσεις εμπειρίες και κρίσεις.

Καλούμε την Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τους Δήμους, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τους Συλλόγους φοιτητών, τουριστικών πρακτόρων, ξεναγών, γεωργών και κτηνοτρόφων, κατοίκων των όμορων Δήμων και των άλλων περιοχών.

Καλούμε τους φορείς της γνώσης όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καλούμε τους φορείς της εμπειρίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ορειβατικούς συλλόγους, Πολιτική Προστασία, την ΑΝΕΝΔΥΚ, το ΚΤΕΛ και λοιπά.

Όλους τους πολίτες και φορείς που έχουν να εισφέρουν στον αγώνα των ιδεών για το Εθνικό Πάρκο των Λευκών Ορέων, που αλλάζει θεσμικά και ουσιαστικά.

Εθνικά Πάρκα

Ένα πολύτιμο μωσαϊκό από δάση, πεδιάδες, ποτάμια, θάλασσα, νησιά, λίμνες, ορεινούς όγκους… Η χώρα μας είναι μία από τις πιο πλούσιες στον κόσμο, καθώς φιλοξενεί μια απίστευτη ποικιλία οικοσυστημάτων και ειδών. Οι σπουδαιότερες ψηφίδες αυτού του μωσαϊκού δεν είναι άλλες από τις προστατευόμενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Tι είναι όμως οι προστατευόμενες περιοχές;

Είναι οι περιοχές που φιλοξενούν τα πλέον μοναδικά, ευαίσθητα και πολύτιμα στοιχεία του φυσικού μας πλούτου. Οι προστατευόμενες περιοχές είναι ουσιαστικά τα διαμάντια της ελληνικής φύσης και προβλέπονται από την εθνική, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή νομοθεσία. Δημιουργούν ένα δίχτυ προστασίας για τη βιοποικιλότητα της χώρας μας και ίσως το τελευταίο καταφύγιό της.

Η Ελλάδα έχει θεσπίσει εθνικά πάρκα, περιοχές προστασιας της φύσης, και περιοχές απόλυτης προστασίας, ενώ έχει συμπεριλάβει περιοχές στο δίκτυο Natura 2000 (βάσει των οδηγιών για τα άγρια πουλιά (2009/147/ΕΚ) και για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ). Επιπλέον, έχει ορίσει περιοχές προστασίας βάσει διεθνών συμβάσεων. Στο σύνολό τους, μαζί και με άλλες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών, όπως οι Εθνικοί Δρυμοί που έχουν οριστεί από τον Δασικό Κώδικα, συνθέτουν το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών.

Τα Εθνικά Πάρκα εισήχθησαν ως κατηγορία προστατευόμενων περιοχών με τον Ν. 1650/1986 (άρθρα 18 και 19). Όταν το Εθνικό Πάρκο, ή μεγάλο τμήμα του, καταλαμβάνει εκτάσεις δασικού χαρακτήρα μπορεί να χαρακτηρίζεται ως Εθνικός Δρυμός. Ανάλογα, όταν το Εθνικό Πάρκο καταλαμβάνει θαλάσσιες περιοχές μπορεί να χαρακτηριστεί ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο

Για τον χαρακτηρισμό των περιοχών ως προστατευόμενων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (ν. 1650/86, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3937/2011), προαπαιτείται:

α) για τον χαρακτηρισμό, την οριοθέτηση και τον καθορισμό χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μιας περιοχής ως Απολύτου Προστασίας της Φύσης, Προστασίας της Φύσης και Εθνικού Πάρκου η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνώμη της «Επιτροπής Φύση 2000» και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε εφαρμογή ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης (Ε.Π.Μ.). Η ανάθεση της σύνταξης Ε.Π.Μ. και η τελική έγκρισή της πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

β) Για το χαρακτηρισμό, την οριοθέτηση και τον καθορισμό όρων δόμησης, χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μιας περιοχής ως Περιφερειακού Πάρκου, η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από γνώμη της «Επιτροπής Φύση 2000» και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με βάση ειδική έκθεση που τεκμηριώνει την οικολογική σημασία και τις προστατευτέες αξίες της. Ειδικά για το χαρακτηρισμό αγροτικών περιοχών υψηλής φυσικής αξίας ως περιφερειακών πάρκων, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ειδικά για το χαρακτηρισμό θαλάσσιων περιοχών ως περιφερειακά πάρκα το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

γ) Για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Καταφυγίου Άγριας Ζωής εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με βάση ειδική έκθεση που τεκμηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία της περιοχής.

δ) Για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Προστατευόμενου Τοπίου ή ως Προστατευόμενου Φυσικού Σχηματισμού εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης με βάση ειδική έκθεση που τεκμηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία του προστατευτέου αντικειμένου και γνώμη του αιρετού Περιφερειάρχη.

Τις προστατευόμενες περιοχές μπορούν να διαχειρίζονται Φορείς Διαχείρισης ή υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες, ειδικές υπηρεσίες και ΝΠΔΔ ή φορείς που ορίζονται για το σκοπό αυτό με συμβάσεις διαχείρισης (ν 2742/99).
Επίσης καταρτίζονται πενταετή σχέδια διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Με τα σχέδια αυτά προσδιορίζονται, στο πλαίσιο των γενικότερων όρων και προϋποθέσεων, που τίθενται στα νομοθετήματα κήρυξης, οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των κατά περίπτωση προστατευόμενων αντικειμένων. Τα Σχέδια Διαχείρισης συνοδεύονται από προγράμματα δράσης.
Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (ν. 4014/11), στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 η περιβαλλοντική αδειοδότηση πραγματοποιείται με την εφαρμογή της διαδικασίας Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.

Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2009 έχουν κηρυχθεί βάσει του Ν. 1650/1986 17 Εθνικά Πάρκα. Για 10 από αυτά έχουν καθοριστεί και περιφερειακές ζώνες προστασίας.

Εθνικά πάρκα

ΕμβαδόνΦΕΚ(εκτάρια) ΦΕΚ Περιφερειακή ζώνη
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βόρειων Σποράδων (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.) 208.713 Διάταγμα, ΦΕΚ 519/Δ/28.05.1992
Απόφαση 23537, ΦΕΚ 621/Δ/19.06.2003
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου 13.500 ΠΔ, ΦΕΚ 906/22.12.1999
Τροποποίηση Διάταγμα, ΦΕΚ 1272/Δ/27.11.2003
Ναι
Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα 1.382 Διάταγμα, ΦΕΚ 395/Δ/03.07.2000
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών 16.388 Απόφαση 6919, ΦΕΚ 248/Δ/05.03.2004 Ναι
Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου Απόφαση 23069, ΦΕΚ 639/Δ/14.06.2005 Ναι
Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων 33.470.62 Απόφαση 22306,
ΦΕΚ 477/Δ/31.03.2006
Ναι
Εθνικό Πάρκο δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου 42.800 Απόφαση 35633,
ΦΕΚ 911/Δ/13.10.2006
Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης Απόφαση 42699,
ΦΕΚ 98/ΤΑΑΠΘ/08.11.2006
Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου Απόφαση 4110,
ΦΕΚ 102/Δ/16.03.2007
Ναι
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού Απόφαση 11989,
ΦΕΚ 123/Δ/21.03.2008
Ναι
Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.ΠΑ.Μ.Θ.) 72.677,503 Απόφαση 44549,
ΦΕΚ 497/Δ/17.10.2008
Ναι
Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων – Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου Διάταγμα, ΦΕΚ 49/Δ/12.02.2009 Ναι
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου –Στροφιλιάς Απόφαση 12365,
ΦΕΚ 159/Δ/29.04.2009
Ναι
Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα (Ε.Π.Δ.Α.Λ.Α.) 33.800 Απόφαση 12966,
ΦΕΚ 220/Δ/14.05.2009
Ναι
Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (Ε.ΠΑ.Π.) 32.700 Απόφαση 28651,
ΦΕΚ 302/Δ/23.07.2009
Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (Ε.Π.Ο.Ρ.) 173.115 Απόφαση 40379/09,
ΦΕΚ 445/Δ
Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού Απόφαση 40390/09,
ΦΕΚ 446/Δ

Αγώνας της Κρήτης

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s